Anti parasit moto neuf

Anti parasit neuf

Anti parasit moto neuf.
L. .85 mm